پخش زنده صلح

http://solhtv.wns.live/

سریال اوکنیوا

PM هرشب 06:00

فیلم

PM هرشب در همین ساعات 09:00

غدوه

PM هرشب 07:00

هدایت یافتگان با قرآن

PM شنبه تا چهارشنبه ها 08:00

انیمیشن

PM همه روزه 05:00

مستند

PM هرشب درهمین ساعات 11:00

Solh TV

Solh TV Network is a Privait TV Channel in Afghanistan lunched on 1 Auguest 2020 in Turkam Allem Monaco Satllite 52.5 East its avilable in all around the asia and Europe also lunched on March 2021 in UHF channel in Herat Afgahnistan Now this Channel Have A Melion of Viowers Owner of Solh TV Ramin Amiri And Mr Abdul Tawab Mobarez is The Director Responsible For Solh TV .

Solh Tv Telecast Drama entertaiment Programs Huby and moveis .

0 بیننده از طریق انتن عادی
0 بیننده از طریق ماهواره
0 استیشن انالوگ
0 استیشن رادیویی

برنامه های جدید تلویزیون صلح

تلویزیون صلح در اول آگست سال 2020 که صاحب امتیاز آن رامین امیری و مدیر مسئول آن عبدالتواب مبارز ثبت و راجستر وزارت اطلاعات فرهنگ امارت اسلامی افغانستان میباشد نشرات خود را روی ماهوار ی همجهت با یاهست آغاز نمود اکنون روی فریکانس 10845 سمبلریت 27500 قابل دریافت است

آشپزخانه 06:00 PM جمعه ها

غدوه 07:00 PM هرشب

افسانه اوکنیو 06:00 PM شنبه تا پنجشنبه ها

قلبی آرام 08:00 PM جمعه ها

یک قدم تا صلح

تلویزیون صلح حالا روی انتن های عادی در شهر هرات قابل دریافت است

صلح وآشتی

08:30 PM

تفسیر قرآن کریم

12:00 هرشب

جرگه صلح

08:00 PM

فیلم

09:00 PM

Cantact as

Cantact as Here we back to you as soon possible.

برنامه های امشب درتلویزیون صلح